Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca satu mare

Fii activ!  informeaza-te!

NavigatiE

1.Beneficiari :

       Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca ,  potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km  fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si , ca urmare a acestui fapt,isi schimba domiciliul  sau  isi  stabilesc  resedinta  in  localitatea  respectiva  sau in localitatile invecinate acesteia ,  beneficiaza de o  prima de relocare ,  neimpozabila ,  acordata    din bugetul  asigurarilor  pentru  somaj  ,  egala  cu    75%   din   suma   destinata   asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 de lei.
  Prima de relocare se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare realizate de catre acestea  in  situatia  in care  sunt persoane  singure  sau impreuna  cu familiile acestora nu depasesc suma de 5.000 lei/luna.
2.Nu beneficiaza de prima de relocare:
a)persoanele care au mai beneficiat de o prima de relocare sau de una dintre primele prevazute la art.73^2, 74 si 75 din Legea nr.76/2002,cu completarile si modificarile ulterioare,in ultimele 36 de luni premergatoare solicitarii primei de relocare;
b) persoanele care se incadreaza la angajatori cu care au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
c) persoanele care se incadreaza la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat si la alti angajatori cu care persoanele au fost in raporturi de munca sau de serviciu in ultimii 2 ani;
d) persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), din Legea nr.76/2002,cu completarile si modificarile ulterioare iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit art. 44 lit. a);
e) absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi in conditiile legii;
f) absolventii institutiilor de invatamant fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i incadra in munca.
g) persoanele care detin in proprietate sau coproprietate o alta locuinta in localitatea in care isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta sau in localitatile invecinate acesteia, ca urmare a incadrarii in munca.

h) persoanele care se incadreaza in munca, conform legii, pe perioada determinata mai mica de 12 luni si pentru care, ulterior incadrarii in munca, se schimba durata incadrarii in munca pe perioada determinata de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminata;

i) persoanele care in perioada de 36 de luni de la incadrarea in munca isi pierd statutul de angajat, de la data incetarii raportului de munca sau de serviciu, cu exceptia persoanelor aflate in situatia prevazuta la art. 76^3 alin. (4) din lege;

j) persoanele al caror sot, a căror sotie, ale caror copii aflati in intretinere sau orice alta persoana care impreuna cu acestea constituie o familie in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, detin in proprietate sau coproprietate o locuinta in localitatea in care persoana isi schimba domiciliul sau isi stabileste resedinta sau in localitatile invecinate acesteia, ca urmare a incadrarii in munca.

k) solicita acordarea primei de relocare dupa expirarea termenului prevazut la art. 46^4 alin. (1) din norme sau nu redepun documentele care nu sunt lizibile in termenul prevazut la art. 46^4 alin. (3) din norme, cu exceptia situatiei prevazute la art. 46^4 alin. (8) din norme.

                 Drepturile se acorda numai daca persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana  unde se afla in evidenta, in termen de  maximum 60 de zile de la data angajării , documentele prevazute de lege.

3.Obligatii:

            Pentru acordarea lunara a cuantumului primei de relocare , beneficiarul primei va depune lunar, pana in ultima zi calendaristica a lunii pentru luna expirata, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana  unde se afla in evidenta sau a fost transferat dosarul, urmatoarele documente:

1. Cerere de acordare lunara a primei de relocare,(  descarca de aici ->  doc.F-O89-07);

2.Dovada platii chiriei lunare stabilite in contractul de inchiriere inregistrat la organul fiscal competent;

3.Facturile emise de furnizorii de utilitati, respectiv: energie electrica, energie termica, gaz, apa, canal, deseuri menajere, dupa caz, pentru spatiul locativ care face obiectul contractului de inchiriere, pentru luna pentru care se solicita acordarea primei de relocare, in copie, in situaţia in care suma reprezentând 75% din chiria lunară stabilită în acest contract de închiriere înregistrat la organul fiscal competent este mai mică de 900 lei/lună. Se pot depune facturile emise de oricare dintre furnizorii de astfel de utilităţi până la atingerea sumei de 900 lei care reprezintă cuantumul lunar maxim al primei de relocare, prin adunarea sumei reprezentând 75% din chiria lunară stabilită în contractul de închiriere cu suma reprezentând 75% din contravaloarea facturii de utilităţi care se depune. În situaţia în care facturile sunt emise de furnizorii de utilităţi pentru asociaţia de proprietari/locatari de care aparţine spaţiul locativ care face obiectul contractului de închiriere, se poate depune, în copie, orice document emis de asociaţia de proprietari/locatari, pentru luna pentru care se solicită acordarea primei de relocare, prin care se atestă plata contribuţiei aferente acestui spaţiu locativ în care se evidenţiază distinct suma totală privind utilităţile prevăzute în lista de plată lunară cu cotele de contribuţie la plata cheltuielilor asociaţiei de proprietari/locatari;

4.Declaratie pe propria raspundere privind membrii familiei si veniturile nete realizate de persoana singura sau impreuna cu familia, pe fiecare persoana, dupa caz, din veniturile prevazute la art. 46^3 alin. (5), pe fiecare categorie de venit net realizat dupa caz, in luna pentru care se solicita cuantumul lunar al primei de relocare,(  descarca de aici ->  doc.F-O89-04);

5.Adeverinta emisa de angajator ca este incadrat in munca si care atesta venitul net din salarii si asimilate salariilor realizat de persoana incadrata in luna pentru care aceasta solicita cuantumul lunar al primei de relocare, precum si,in situatia prevazuta la art. 76^3 alin. (4) din lege,documentele prevăzute la art. 46^4 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) şi j)- ,(  descarca de aici ->  doc.F-O89-08);

6.Contractul de inchiriere nou, inregistrat la organul fiscal competent,in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului, in situatia in care contractul de inchiriere depus la agentie in vederea acordarii primei de relocare inceteaza in perioada de acordare a acestei prime de 36 de luni.

Acte necesare pentru acordarea drepturilor art.76^2:

1. Cerere –anexa 13^1 la norme, ( descarca de aici ->  doc.F-O89-01);

2. Angajament–anexa 13^2 la norme , ( descarca de aici ->  doc.F-O89-02);

3. Actul in baza caruia au fost incadrate in munca , in copie, sau dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, pe suport hartie sau în format electronic cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;

4. Declaratie angajator, ( descarca de aici ->  doc.F-O89-03);

5. Declaratii angajat, ( descarca de aici ->  doc.F-O89-04) si (descarca de aici ->  doc.F-O89-05);

6. Actul de identitate care sa ateste noul domiciliu al persoanei solicitante a primei de relocare si, dupa caz, al sotului, sotiei si copiilor aflati in intretinere ori al altor persoane care impreuna cu aceasta constituie o familie in sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Certificatul de casatorie si, dupa caz certificatele de nastere ale copiilor sau documentele care atesta situatia juridica a copiilor fata de reprezentantul legal, dupa caz, in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului;

8. Actele prevazute de lege in cazul familiilor monoparentale, prin care se face dovada privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal, dupa caz, in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului;

9. Contractul de inchiriere inregistrat, conform prevederilor legale, la organul fiscal competent, in copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre persoana solicitanta a dreptului;

10. Adeverinta emisa de angajator, ca este incadrata in munca si care atesta venitul net din salarii si asimilate salariilor realizat sau care se realizeaza de persoana incadrata solicitanta a primei de relocare, ( descarca de aici ->  doc.F-O89-06);

11. Adeverinta cu numarul contului in format  IBAN al beneficiarului


date contact

Satu Mare

Str. Ion Ghica, nr.36

CP. 440091

Tel: 0261770237

Fax: 0261770238

Mail: ajofm@sm.anofm.ro

Operator de date cu caracter personal nr 571

program de lucru

  • Luni,Marti,Joi: 8:00 - 16:30
  • Miercuri: 8:00 - 18:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Date statistice la 31/10/2018

RATA SOMAJULUI : 2.61%

NUMAR SOMERI : 3.857

Functionarul responsabil cu

- MASS MEDIA : OSAN FLORIN

florin.osan@sm.anofm.ro

- difuzarea informatiilor publice (Lg.544/2001): DOD ADRIAN

adrian.dod@sm.anofm.ro

- responsabil protectia datelor cu cararcter personal: DOD ADRIAN

protectiadatelor@sm.anofm.ro

Aplicatia de profilare

Accesul la aplicatia de profilare (Recomandam utilizarea Google Chrome ca browser).


mail pentru cartile de identitate

Adresa de e-mail pe care pot fi trimise copiile cartilor de identitate conform initiativei de debirocratizare a aparatului public este:

ci@sm.anofm.ro

Cerinte de completare:

  • In subiectul e-mailui trebuie sa fie mentionat numele complet si localitatea  unde persoana are domiciliul
  • Vor fi acceptate doar fisiere de tip PDF sau JPG/JPEG

E-mailurile care nu respecta aceste cerinte vor fi considerate spam, nu vor fi acceptate si implicit nu vor fi transmise operatorilor.

Copyright @ 2014, AJOFM Satu Mare