Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca satu mare

Fii activ!  informeaza-te!

NavigatiE


1.Beneficiari: Angajatorii care :

-incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala, si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, denumiti angajatori de insertie

- au comunicat agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, locurile de munca vacante care vor fi ocupate de tineri;
- incadreaza in munca tineri in perioada de valabilitate a contractelor de solidaritate, in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata pana la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de munca pe perioada nedeterminata;

-tinar cu risc de marginalizare sociala - persoana cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care indeplineste conditiile prevazute la punctul IV, se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:

 • a) se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;
 • b) are dizabilitati;
 • c) nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea;
 • d) are copii in intretinere;
 • e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
 • f) este victima a traficului de persoane.

2.Subventia: o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.

3.Obligatiile beneficiarilor de subventie:

Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art. 93^4  din lege,angajatorii de insertie depun, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceasta suma,urmatoarele documente:

- cerere (descarca de aici -> F-O87-07),un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr.29 la norme (descarca de aici -> F-O87-08), insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj si dupa statul de plata.

toate documentele lunare se depun in cate 2 exemplare.

4.Sanctiuni

Angajatorii care inceteaza raporturile de munca ale tinerilor cu risc de marginalizare sociala, anterior datei la care expira perioada pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare tanar cu risc de marginalizare pentru care a incetat raportul de munca anterior datei mentionate, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2) lit. a) din Legea nr.76/2002,cu modificarile si completarile ulterioare.

                   

Atentie !  Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorii care:

 • a) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute ;

      b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art. 80 si art. 85 alin. (1) si (2), pentru persoanele in situatia carora raporturile de munca cu angajatorul care a beneficiat de facilitati au incetat prin demisie sau ca urmare a acordului partilor, conform prevederilor legale, in ultimii 2 ani;

      c) angajatorii care la data solicitarii acordarii sumei se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.


 Acte necesare pentru incheierea Conventiei in baza art.93^4 din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

 

1.Cerere tip in 2 exemplare, (descarca de aici -> doc.F-O87-03);

2.Conventie,  in 2 exemplare(descarca de aici -> doc. F-O87-04);

3.Tabel nominal-anexa la conventie,in 2 ex.( descarca de aici -> doc. F-O87-04);

4.Declaratie pe propria raspundere a angajatorului, (descarca de aici -> doc. F-O87-06);

5. Declaratie pe propria raspundere a angajatului, (descarca de aici -> doc. F-O87-05);

6.Adeverinta cont de subventii (5070) deschis la Trezorerie-pentru societati comerciale,respectiv

cont bancar pentru alte forme de infiintare (copie)  ;

7.Imputernicire (descarca de aici -> doc. F-O10-34);

8.Instiintarea privind incadrarea in munca a somerului si dispozitia de repartizare (copie);

9.Dispozitia de incetare a platii indemnizatiei de somaj (in cazul somerilor indemnizati-copie);

10.Actul de identitate - copie;

11. Contractele individuale de munca ale tinerilor beneficiari de contracte de solidaritate,

inregistrate conform legii, in copie;

12.Date de contact angajator (descarca de aici ->  Date de contact angajator);

13.Copie Statut firma;

14.Copie CUI;

15.Dosar cu sina-carton.

 

Documentele care se solicita in copie sunt certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator.


date contact

Satu Mare

Str. Ion Ghica, nr.36

CP. 440091

Tel: 0261770237

Fax: 0261770238

Mail: ajofm@sm.anofm.ro

Operator de date cu caracter personal nr 571

program de lucru

 • Luni,Marti,Joi: 8:00 - 16:30
 • Miercuri: 8:00 - 18:30
 • Vineri: 8:00 - 14:00

Date statistice la 31/10/2018

RATA SOMAJULUI : 2.61%

NUMAR SOMERI : 3.857

Functionarul responsabil cu

- MASS MEDIA : OSAN FLORIN

florin.osan@sm.anofm.ro

- difuzarea informatiilor publice (Lg.544/2001): DOD ADRIAN

adrian.dod@sm.anofm.ro

- responsabil protectia datelor cu cararcter personal: DOD ADRIAN

protectiadatelor@sm.anofm.ro

Aplicatia de profilare

Accesul la aplicatia de profilare (Recomandam utilizarea Google Chrome ca browser).


mail pentru cartile de identitate

Adresa de e-mail pe care pot fi trimise copiile cartilor de identitate conform initiativei de debirocratizare a aparatului public este:

ci@sm.anofm.ro

Cerinte de completare:

 • In subiectul e-mailui trebuie sa fie mentionat numele complet si localitatea  unde persoana are domiciliul
 • Vor fi acceptate doar fisiere de tip PDF sau JPG/JPEG

E-mailurile care nu respecta aceste cerinte vor fi considerate spam, nu vor fi acceptate si implicit nu vor fi transmise operatorilor.

Copyright @ 2014, AJOFM Satu Mare