Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca satu mare

Fii activ!  informeaza-te!

NavigatiE

Locuri de munca vacante care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie (63 )

- 9 lacatus mecanic

- 20 sudor

- 18 tapiter

-  16 cusator piese din piele si inlocuitori

Numar persoane care au solicitat un program de ucenicie (36)

Registrul angajatorilor de ucenici (click pentru vizalizare) 

  1.Beneficiari:

    Ucenicia la locul de munca se adreseaza:

a) persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, care doresc sa se concentreze pe invatare pornind de la situatiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupatii direct la locul de munca;

b) angajatorilor care doresc sa organizeze activitati de ucenicie la locul de munca potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de munca declarate vacante.

    Poate incheia contract de ucenicie persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii;

b) a implinit varsta de 16 ani;

c) nu are calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca;

d) indeplineste conditiile de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se pot incadra in munca in calitate de ucenici si urmatoarele categorii:

a) cetatenii straini, precum si apatrizii care au obtinut permis de munca in Romania, conform reglementarilor legale in vigoare;

b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora.

2.Durata contractului de ucenicie se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:

a) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;

b) 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3;

c) 36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 4.

3.Subventia:

   Angajatorii care doresc sa organizeze activitati de ucenicie au indatorirea sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie (oferta de locuri de munca).

Finantarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se poate realiza din:

a) resurse proprii ale angajatorilor;

b) sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice;

c) fonduri europene structurale si de investitii si fonduri publice nationale aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj;

d) alte surse legale constituite: donatii, taxe etc.

Angajatorul care incheie un contract de ucenicie, in conditiile prezentei legi, beneficiaza, la cerere, pe intreaga perioada de derulare a contractului de ucenicie, de o suma in cuantum de 2.250 lei/luna, acordata din bugetul asigurarilor de somaj in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie in baza unei conventii incheiate cu agentia , in termen de 30 de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie.

     Conventia se incheie pentru fiecare contract de ucenicie pentru care angajatorul solicita sumele prevazute din lege.

 4.Obligatiile beneficiarilor de subventie:

   Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale ucenicilor pe toata perioada contractului de ucenicie incheiat in conditiile prezentei legi.

    In situatia in care contractul de ucenicie inceteaza anterior datei prevazute in contract, angajatorul este obligat sa restituie agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene,sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul ucenic, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei,in vigoare la data incetarii contractului de ucenicie, daca incetarea acestuia a avut loc din motivele prevazute la art.55 lit.b), art. 56 alin. (1) lit. d) si art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Verificarea si acordarea sumei cuvenite lunar se efectueaza in baza declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, depuse de angajatori potrivit prevederilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a urmatoarelor documente care se depun la agentie:

1. Cerere lunara tip in 2 ex. (descarca de aici -> doc.F-O90-04);

2. Tabel nominal - anexa nr. 6 ,in 2 ex. (descarca de aici -> doc.F-O90-05);

3. Fisa de evidenta zilnica a salariatilor in copie ,in 2 ex.;

4. Statul de plata pentru luna respectiva,in copie , in 2 ex.;

5. Raportul de monitorizare-anexa 3 la norme, (descarca de aici -> doc.F-O90-06in copie ,in 2 ex.

 Atentie !  Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorii care:

......anterior incheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare.

 Acte necesare pentru acordarea subventiei :

   Persoana aflata in cautarea unui loc de munca depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta o cerere in acest sens - anexa 4 la norme (descarca de aici -> doc.F-O90-01);

     In vederea incheierii conventiei angajatorii depun urmatoarele documente:

1.Cerere tip in 2 ex. (descarca de aici -> doc.F-O90-02);

2.Conventie, conform anexei nr. 5 la norme, in 2 ex.( descarca de aici -> doc. F-O90-03);

3.Actul de identitate al ucenicului, in copie ;

4.Contractul de ucenicie, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, in copie;

5. Instiintarea privind incadrarea in munca a somerului si dispozitia de repartizare (copie);

6. Adeverinta cont de subventii (5070) deschis la Trezorerie-pentru societati comerciale,respectiv cont bancar pentru alte forme de infiintare (copie) ;

7. Imputernicire (descarca de aici -> doc. F-O90-09);

8. Date de contact angajator (descarca de aici -> Date contact Angajator);

9. Copie Statut firma;

10.Copie CUI;

11.Dosar cu sina-carton     


Documentele care se solicita in copie sunt certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator.

date contact

Satu Mare

Str. Ion Ghica, nr.36

CP. 440091

Tel: 0261770237

Fax: 0261770238

Mail: ajofm@sm.anofm.ro

Operator de date cu caracter personal nr 571

program de lucru

  • Luni,Marti,Joi: 8:00 - 16:30
  • Miercuri: 8:00 - 18:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

Date statistice la 31/10/2018

RATA SOMAJULUI : 2.61%

NUMAR SOMERI : 3.857

Functionarul responsabil cu

- MASS MEDIA : OSAN FLORIN

florin.osan@sm.anofm.ro

- difuzarea informatiilor publice (Lg.544/2001): DOD ADRIAN

adrian.dod@sm.anofm.ro

- responsabil protectia datelor cu cararcter personal: DOD ADRIAN

protectiadatelor@sm.anofm.ro

Aplicatia de profilare

Accesul la aplicatia de profilare (Recomandam utilizarea Google Chrome ca browser).


mail pentru cartile de identitate

Adresa de e-mail pe care pot fi trimise copiile cartilor de identitate conform initiativei de debirocratizare a aparatului public este:

ci@sm.anofm.ro

Cerinte de completare:

  • In subiectul e-mailui trebuie sa fie mentionat numele complet si localitatea  unde persoana are domiciliul
  • Vor fi acceptate doar fisiere de tip PDF sau JPG/JPEG

E-mailurile care nu respecta aceste cerinte vor fi considerate spam, nu vor fi acceptate si implicit nu vor fi transmise operatorilor.

Copyright @ 2014, AJOFM Satu Mare